Warunki korzystania z programu partnerskiego

Słodkie, fajne, ale dietetyczne! Warunki korzystania z programu partnerskiego 

  1. Regulamin Współpracy określa warunki współpracy pomiędzy Dorota Świdnik właścicielką bloga „Słodkie fajne ale dietetyczne” zwanej dalej Organizatorem
    a Partnerem przystępującym do programu partnerskiego.

2. Przystąpienie do programu partnerskiego „Słodkie fajne ale dietetyczne” jest jednoznaczne z akceptacją Warunków korzystania z usługi i postanowień zawartych w Regulaminie.

3. Poniższe definicje mają następujące znaczenie:

Organizator – Osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawna lub osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, udostępniająca link partnerski do swojego sklepu internetowego.

Partner – Osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji na stronie https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/affiliate-home/.

Klient – Osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała zakupu poprzez link partnerski.

Regulamin – niniejszy regulamin dotyczący afiliacji (program partnerski)

„Link Partnerski” – Jest to aktywny link tekstowy, który referuje do strony internetowej Organizatora.

Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/sklep

„Należności, prowizje” – Kwoty wygenerowane przez partnerów promujących wybrane produkty, zgodnie z określonymi zasadami rozliczania

„Minimalna wypłata prowizji” – minimalna suma prowizji jaką musi osiągnąć Partner, aby uzyskać wypłatę zgromadzonych środków.

Produkt – dostępna w Sklepie treść cyfrowa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między kupującym a Sprzedawcą.

4. Organizator zastrzega sobie prawo, do zmiany warunków korzystania z usługi. Wszelkie wprowadzone w trakcie programu zmiany podlegają Warunkom korzystania z usługi. Dalsze korzystanie z Programu po wprowadzeniu takich zmian stanowi zgodę na takie zmiany. Naruszenie postanowień zawartych w Regulaminie i Warunków korzystania z Programu, spowoduje natychmiastowe wykluczenie uczestnika z Programu partnerskiego. Wiąże się to z utratą wszelkich zaległych płatności z tytułu prowizji.

5. Warunki przystąpienia i korzystania z Programu: Aby wziąć udział w tym Programie, musisz:

-mieć ukończone 18 lat.
-Musisz mieszkać w Polsce, aby zostać Partnerem.
-Musisz być człowiekiem. Konta zarejestrowane przez “boty” lub inne zautomatyzowane metody są niedozwolone.
-Musisz udostępnić swoje pełne dane tj.: imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail i wszelkie inne informacje wymagane w celu zakończenia procesu rejestracji.
-Twój login i Twoje konto może być używane tylko przez jedną osobę – pojedynczy login udostępniony przez wiele osób jest niedozwolony.
-Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła.
-Organizator nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody
spowodowane -nieprzestrzeganiem tego zobowiązania bezpieczeństwa.
-Ponosisz odpowiedzialność za całą opublikowaną Treść i działanie, które ma miejsce na Twoim koncie.
-Jedna osoba lub podmiot prawny nie może posiadać więcej niż jednego konta.

6. Po zapisaniu się do Programu Partnerskiego zostanie Ci przypisany unikalny Link Partnerski. Partner może umieszczać linki, banery lub inną grafikę, które Organizator wraz z linkiem partnerskim ma na swojej stronie, w wiadomościach e-mail lub w innych kontaktach.

7. Aby umożliwić dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie opłat za polecenie, organizator udostępni Ci specjalne formaty linków, które będą używane we wszystkich linkach między Twoją stroną a firmą Słodkie, fajne, ale dietetyczne.

8. Linki partnerskie powinny wskazywać stronę promowanego produktu.

9. Prowizja nie zostanie przyznana, jeżeli system z jakiego korzysta Organizator nie wykryje, że sprzedaż nastąpiła za pośrednictwem dedykowanego linku. Organizator Zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prowizji uzyskanych za pośrednictwem oszustw, nielegalnych lub zbyt agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.

 

10. Aby sprzedaż produktu była uprawniona do otrzymania opłaty za polecenie, klient musi kliknąć link specjalny (otrzymany od partnera) ze swojej witryny, e-maila lub inną komunikację na https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl i zrealizować zamówienie na produkt podczas tej sesji.  11. Wypłata środków jakie zgromadził na swoim koncie Partner odbywa się po uzbieraniu minimum 50 zł i następuje w terminie do 14 dni od zakończenia miesiąca w którym odbyła się  sprzedaż.

 

12. Partner nie może kupować produktów za pośrednictwem linków partnerskich na własny użytek. Takie zakupy mogą skutkować wstrzymaniem opłat za polecenie i / lub rozwiązaniem niniejszej Umowy.

13. Obowiązki wynikające z przystąpienia do Programu partnerskiego

Przystępując do programu partnerskiego ponosisz wyłączną odpowiedzialność za:

  • techniczne działanie Twojej witryny i wszystkich powiązanych urządzeń
  • upewnienie się, że wyświetlanie linków partnerskich w Twojej witrynie nie narusza jakichkolwiek porozumień między Tobą, a osobami trzecimi
  • dokładność, prawdziwość i stosowność materiałów zamieszczanych w Twojej witrynie (wszelkie materiały związane z produktem i informacje dotyczące linków specjalnych)
  • zapewnienie, że materiały zamieszczone na Twojej stronie nie naruszają praw osób trzecich (np. praw autorskich, znaków towarowych, prywatności)
  •  Zapewnienie, że materiały publikowane w witrynie nie są zniesławiające ani w inny sposób nielegalne

14. Okres obowiązywania umowy i programu Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpocznie się z chwilą przyjęcia wniosku do Programu i zakończy się po jej wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze stron. Zarówno Organizator jak i Partner może wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnej chwili, z podaniem lub bez podania przyczyny, przekazując drugiej stronie pisemne wypowiedzenie. Po wygaśnięciu niniejszej Umowy z dowolnego powodu, Partner natychmiast przestanie używać i usunie ze swojej strony lub innych miejsc (gdzie umieścił link partnerski) wszystkie linki oraz znaki odnoszące się do Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym czasie. Po zakończeniu programu, zapłaci wszelkie zaległe zarobki naliczone powyżej 50 zł.

 

  1. Ograniczenia odpowiedzialności

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, szczególne lub wtórne (lub jakiekolwiek straty w przychodach, zyskach lub danych) powstałe w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.