Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Słodkie fajne ale dietetyczne

Data publikacji regulaminu: 08.01.2021

 • 1. Wstęp
 1. Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem Sklep internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/sklep realizuje Dorota Świdnik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą STREFA ZDROWIA GABINET DIETETYCZNY DOROTA ŚWIDNIK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) posługujący się numerem NIP 712-29-78-503.
 2. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail Dorota.swidnik@interia.pl
 3. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • 2. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Produkt – dostępna w Sklepie treść cyfrowa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między kupującym a Sprzedawcą.
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
  www.slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/sklep
 6. Sprzedawca – Dorota Świdnik właściciel bloga: Słodkie fajne ale dietetyczne, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą STREFA ZDROWIA GABINET DIETETYCZNY DOROTA ŚWIDNIK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) posługujący się numerem NIP 712-29-78-503.
 7. Blog – blog dostępny pod adresem: https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • 3. Postanowienia wprowadzające
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych.
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą tym samym określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 6. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  – dostęp do Internetu,
  – standardowy system operacyjny,
  – aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  – standardowa przeglądarka internetowa.
 7. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 • 4. Składanie zamówienia
 1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  – wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, następnie z pozycji koszyka kliknąć przycisk „Przejdź do Kasy”
  – podać dane Kupującego: imię, nazwisko oraz adres
  – podać adres email, na który odbędzie się wysyłka Produktu
  – wybrać sposób płatności za zamówienie spośród: Przelewy 24, PayPal, Przelew bankowy.
  – zapoznać się z regulaminem Sklepu i zaakceptować jego postanowienia
  – Kupujący akceptuje postanowienia tylko, jeśli rzeczywiście się na nie zgadza, ale brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia,
  – wyrazić ewentualne zgody marketingowe – wyrażenie zgód marketingowych jest dobrowolne, ale zamówienie nie może zostać złożone bez wyrażenia tychże zgód,
  – następnie kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
  – po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line i dokonuje płatności wybraną przez siebie metodą.
  -po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący otrzyma zakupiony przez siebie produkt na wskazany adres email
 2. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.
 • 5. Formy dostawy i płatności
 1. Płatność re­ali­zo­wana może być za po­śred­nic­twem ser­wisu:
 • Przelewy24, któ­rego wła­ści­cie­lem i ope­ra­to­rem jest PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068,
  Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł. Regulamin operatora jest dostępny przy wyborze operatora jako formy płatności.
 • PayPal – Po wybraniu opcji PayPal Kupujący zostanie przekierowany na strony internetowe www.paypal.com, gdzie będzie mógł opłacić zamówienie. Regulamin świadczenia usług PayPal jest dostępny na stronie www.paypal.com.
 • Przelew gotówkowy – Przelew on-line z banku internetowego na numer konta Sprzedawcy: 39 1050 1953 1000 0091 4646 4798
 1. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między kupującym a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez kupującego Produktu.
 2. Poprzez skuteczne dokonanie płatności uważa się zaksięgowanie środków na koncie Bankowym Srzedawcy za wybrany przez kupującego produkt.
 3. Zakupione produkty mają charakter wirtualny i nie podlegają tradycyjnej dostawie. Wysyłka ma charakter elektroniczny (za pośrednictwem podanego przez Kupującego adresu email).
 • 6. Realizacja zamówienia
 1. Realizacja zamówień polega na przesłaniu Kupującemu produktu elektronicznego na podany w zamówieniu adres e-mail.
 2. Produkt zostaje wysłany do Kupującego na wskazany adres e-mail, dopiero w chwili zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.
 3. Brak uiszczenia opłaty za produkt w ciągu 14 dni od zamówienia skutkuje odstąpieniem od umowy.
 • 7. Prawa autorskie
 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mają charakter utworu i podlegają ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231).
 2. W ramach zakupionych Produktów Kupujący nie nabywa majątkowych praw autorskich do Produktów. Kupujący jest jedynie upoważniony do wykorzystania Produktów we własnym zakresie. W związku z powyższym zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości jak poszczególnych elementów Produktów,
 • udostępnianie i prezentowanie Produktów osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji z lekarzem
 • publikowanie w jakikolwiek sposób i niezależnie od formy publikacji całości Produktu lub jego części,
 • kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek Kupującego.
 1. Kupujący zobowiązuje się dołożyć należytych starań by treści zawarte w Produktach nie zostały ujawnione osobom niepowołanym.
 • 8. Odstąpienie od umowy
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
  2. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów, Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy, rezygnacji z zamówienia lub wymiany produktu na inny po dokonaniu płatności za produkt.
  3. Klient przed zakupem produktu powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza go odtwarzać, obsługuje format w jakim jest on zapisany.
  4. W przypadku wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem, w toku zamawiania Treści Cyfrowej, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz przed upływem 14-sto dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od umowy, Klientowi, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
 • 9.  Odpowiedzialność za wady
 1. Udostępnione przez Sprzedawcę Produkty nie zostały poprzedzone wywiadem żywieniowym z kupującym oraz nie są dostosowane do aktualnych wyników badań Kupującego.
 2. Produkty dostępne w Sklepie nie są przeznaczone dla wszystkich grup populacyjnych w szczególności dzieci i młodzieży, sportowców trenujących wyczynowo, kobiet ciężarnych i karmiących, osób z chorobami przewlekłymi tak  jak cukrzyca i inne (chyba ze specyfikacja produktu dopuszcza jego stosowanie).
 3. Każdorazowo przed rozpoczęciem stosowania Produktu (tj. planu żywieniowego) należy skonsultować się, indywidualnie z lekarzem lub dietetykiem, który oceni ryzyko i możliwość stosowania danego Produktu przez konkretnego Kupującego.
 4. Sprzedawca nie daje gwarancji, ze stosowanie produktu przyniesie zamierzony rezultat czy tez nie spowoduje wystąpienia skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych kupujący powinien zaprzestać dalszego stosowania produktu i skonsultować się z lekarzem lub jeśli zaistnieje taka potrzeba z dietetykiem.
 5. Sprzedawca informuje, że efekty stosowania Produktu mogą się różnić u każdego z Kupujących.
 6. Sprzedawca nie kontroluje stanu zdrowia Kupującego na etapie stosowania Produktu. Kupujący zobowiązany jest do konsultacji z lekarzem i powinien poddawać się badaniom lekarskim w trosce o swój stan zdrowia. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 8. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  – żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  – żądać usunięcia wady,
  – złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 9. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 10. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: Dorota.swidnik@interia.pl, oraz powinna zawierać dane Kupującego umożliwiające jego identyfikację. Wiadomość elektroniczna powinna być zatytułowana słowem: Reklamacja.
 11. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 12. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 • 10. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • 11. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

 

Regulamin Klubu Insulinoopornych (dotyczy tylko Klubu)

Klub Insulinki to spersonalizowana forma organizacyjna, działająca na zasadzie platformy subskrypcyjnej, w ramach której użytkownicy mają dostęp do materiałów oferowanych za pośrednictwem strony www: https://klub.slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl oraz profilu na Instagramie: https://www.instagram.com/klub.insulinek.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Klubu. Terminy „Klub”, „Klub Insulinki”, „nasz serwis” lub „serwis” użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają spersonalizowaną formę organizacyjną prowadzoną przez Dorotę Świdnik prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą STREFA ZDROWIA GABINET DIETETYCZNY DOROTA ŚWIDNIK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), pod numerem NIP 712-29-78-503.

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna
 2. Konsument– osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Klubu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; dalej również jako: „Klient”, „Użytkownik”.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin, dostępny pod adresem: https://klub.slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/regulamin/
 4. Platforma – platforma internetowa działająca pod adresem: https://klub.slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
  www.slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/sklep
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Sprzedawca – Dorota Świdnik właściciel bloga: Słodkie fajne ale dietetyczne, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą STREFA ZDROWIA GABINET DIETETYCZNY DOROTA ŚWIDNIK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) posługujący się numerem NIP 712-29-78-503
 8. Blog – blog dostępny pod adresem: https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl
 9. Oferta promocyjna – przedstawiania okresowo specjalna oferta, plan lub członkostwo promocyjne.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do zawartości Platformy, tj. treści cyfrowych dostępnych w ramach Platformy, takich jak:
  1. dostęp do zamkniętego konta na Instagramie (@klub.insulinek), na którym będą udostępniane wszystkie (oprócz webinarów) materiały słowne i  graficzne,
  2. dostęp do cotygodniowych live’ów tematycznych,
  3. dostęp co codziennych, krótkich pogadanek związanych z tematyką Platformy,
  4. dostęp do platformy kursowej, na której będą wstawiane wszystkie materiały, które ukażą się na koncie na Instagramie,
  5. dostęp do comiesięcznego materiału z zapisanego webinaru,
  6. dostęp do comiesięcznych webinarów odbywających się na żywo.
 2. Możliwość zakupu dostępu do zawartości Platformy podlega ograniczeniom czasowym.
 3. Okres, w którym zakup jest możliwy, wynika zawsze z treści prezentowanych na stronach sprzedażowych i informacyjnych związanych z Platformą.
 4. W okresach, gdy możliwość zakupu dostępu do zawartości Platformy jest wyłączona, Kupujący ma możliwość zapisu na listę oczekujących z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie:
  https://landing.freshmail.io/xqljdhunpk/klub-insulinoopornych?fbclid=IwAR3E0Y1Jl-FmsflMwGt6ZfRRXS0g5GlSr5W3LgIqtr2Jp3PZERW3Bldclcc
 5. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 6. Do korzystania z Platformy nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 7. Kupujący nie może uzyskać dostępu do zawartości Platformy ani zapisać się na listę oczekujących anonimowo ani pod pseudonimem.
 8. Zakazane jest podczas korzystania z Platformy dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na Platformie.
 9. Wszystkie ceny podane na stronach Platformy są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w celu uzyskania dostępu do zawartości Platformy.
 3. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem konta użytkownika zapewniającego dostęp do zawartości Platformy, co oznacza, że Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta użytkownika w Platformie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia korzystania z Platformy. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. W okresie, w którym możliwość zakupu dostępu do zawartości Platformy jest wyłączona, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na stworzeniu Kupującemu możliwości zapisania się na listę oczekujących i otrzymywania wiadomości e-mail związanych z Platformą.
 5. Jeżeli Sprzedawca udostępnia w ramach Platformy opcję zapisu do newslettera, a Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach i produktach Sprzedawcy. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 6. Samo przeglądanie strony głównej Platformy jest nieodpłatne. Natomiast uzyskanie dostępu do zawartości Platformy jest odpłatne.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem z Platformy, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.
 9. Sprzedawca stara się nieustannie wpływać na poprawę komfortu korzystania z Platformy. W związku z powyższym, w przyszłości zarówno Platforma, jak i jej zawartość będą mogły podlegać zmianom, modyfikacjom lub aktualizacjom.

§ 4

Pakiety

 1. Dostęp do zawartości Platformy możliwy jest w ramach jednego z dwóch pakietów:
  • pakiet nr 1 zapewniający dostęp przez okres 1 miesiąc (przyjmuje się, że 1 msc = 30 dni), z możliwością przedłużenia subskrypcji o kolejny 1 miesiąc – 119 zł
  • pakiet nr 2 zapewniający dostęp przez okres 3 miesięcy (przyjmuje się, że 3 msc = 90 dni), z możliwością przedłużenia subskrypcji o kolejne 3 miesiące – 299 zł
 2. Ceny pakietów prezentowane są Kupującemu na stronie głównej Platformy lub Sklepu oraz w trakcie składania zamówienia.
 3. Podane ceny są cenami jednorazowymi pakietów. W przypadku wyrażenia woli przedłużenia subskrypcji na określony okres, Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia ponownej wpłaty w takiej samej wysokości, jak przy pierwotnym zakupie pakietu.
 4. Dostęp do zawartości Platformy zostanie przyznany Kupującemu niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Kupującego pakietu. Od tego dnia będzie liczony okres dostępu przypisany do zakupionego pakietu. Po upływie okresu odpowiadającemu zakupionemu pakietowi, Kupujący utraci możliwość dostępu do zawartości Platformy.
 5. Kupujący ma jednak możliwość przed wygaśnięciem subskrypcji/dostępu przedłużenia dostępu o kolejny okres 1 miesiąca lub 3 miesięcy, w zależności od wybranego pakietu, w cenie obowiązującej w chwili zakupu dostępu po raz pierwszy.

§ 5

Zakup lub przedłużenie dostępu do zawartości Platformy

 1. Zakup dostępu lub przedłużenie dostępu do zawartości Platformy odbywa się poprzez wybór pakietu umożliwiającego uzyskanie takiego dostępu.
 2. Po wyborze pakietu, Kupujący zostanie przeniesiony do formularza zamówienia funkcjonującego w obrębie sklepu internetowego Sprzedawcy dostępnego pod adresem https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/sklep/. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że informacje podane przy rejestracji są prawidłowe oraz za przeprowadzania aktualizacji swojego konta Użytkownika, o ile będzie to koniecznie.
 4. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie.
 5. Przy rejestracji, Użytkownik musi podać szczegóły dotyczące wybranej metody płatności.
 6. Oczywiste błędy przy podawaniu danych będą sprawdzane i sygnalizowane Użytkownikowi. Niezależnie od powyższego, Użytkownik powinien przeczytać i sprawdzić kompletność oraz prawdziwość swoich danych podanych w trakcie procesu rejestracji.
 7. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu Sklepu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 8. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych stanowiących zawartość Platformy.
 9. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie.
 10. Dostępne metody płatności za zamówienie prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia i odpowiadają metodom płatności dostępnych w sklepie internetowym Sprzedawcy.
 11. W zależności od wybranej metody płatności, przy rejestracji, Kupujący zostanie poproszony o podanie wszystkich lub wybranych danych: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, numer karty kredytowej/debetowej, kod CVV/CCV oraz termin ważności karty, a także imię i nazwisko jej posiadacza lub innych informacji koniecznych i niezbędnych do zakończenia rejestracji.

§ 6

Opłaty i płatności

 1. Opłaty z tytułu korzystania z Platformy będą naliczane zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem dostępnym na Stronie.
 2. Kupujący będzie mógł zapoznać się z wysokością obowiązujących opłat przed zawarciem Umowy, zaś procedura rejestracji przewiduje wyraźne potwierdzenie, że zamówienie dostępu do Platformy wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny.
 3. Pierwsza zapłata opłaty za subskrypcję zostanie pobrana w dniu zawarcia Umowy przez Kupującego.
 4. Kupujący może dokonywać płatności w wybrany przez siebie sposób spośród możliwości dostępnych w sklepie internetowym Sprzedawcy oraz zgodnie z zasadami zawartymi w § 5 niniejszego Regulaminu.

§ 7

Korzystanie z Platformy

 1. Niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Kupującego pakietu, dla Kupującego zostanie założone konto użytkownika pozwalające na uzyskanie dostępu do zawartości Platformy. Dane dostępowe zostaną wysłane na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący przedłuża dostęp do zawartości Platformy, dla Kupującego nie zostanie założone nowe konto użytkownika, lecz Kupujący będzie nadal korzystał z dotychczas posiadanego w ramach Platformy konta użytkownika.
 2. Z chwilą zalogowania się do konta użytkownika po zawarciu umowy, treści cyfrowe objęte przedmiotem umowy uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 3. Informacje Logowania Użytkownika są informacjami osobistymi i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie. Użytkownik powinien przechowywać Informacje Logowania w taki sposób, aby zapewnić im ochronę przed nieuprawnionym dostępem.
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za całość korzystania z Usługi, odbywającego się za pośrednictwem jego konta.
 5. Kupujący zobowiązany jest korzystać z Platformy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  • korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystanie z Platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta użytkownika w Platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  • nie rozpowszechniać treści cyfrowych tworzących zawartość Platformy bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 6. W razie korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z § 7 ust. 5 niniejszego Regulaminu,  Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do zawartości Platformy.
 7. Sprzedawca zapewnia całodobowy dostęp do Platformy, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.
 8. Po zakończeniu okresu na jakie zostało wykupione uczestnictwo w Klubie, tj. zakończeniu trwania wybranego przez Kupującego pakietu lub braku jego przedłużenia, dostęp do konta na Instagramie dedykowanemu Klubowi oraz do platformy subskrypcyjnej zostaje usunięty.

§ 8

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład wiadomość wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 5. W przypadku wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem, w toku zamawiania Treści Cyfrowej, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy   oraz   przed   upływem   14-sto   dniowego   okresu   uprawniającego Klienta do odstąpienia od umowy, Klientowi, stosownie do regulacji art. 38pkt. 13) ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta,nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przekazywane w związku ze składaniem zamówienia przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, a następnie w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń związanych z umową oraz identyfikacji klienta powracającego.
 3. Dane osobowe przekazywane w związku z zapisem na listę oczekujących, przetwarzane są w celu przesyłania wiadomości związanych z Platformą oraz w celu zapewnienia sobie przez Sprzedawcę możliwości wykazania faktu i chwili zapisu na listę oczekujących.
 4. Dane osobowe przekazywane w związku z zapisem do newslettera, przetwarzane są w celu przesyłania newslettera oraz w celu zapewnienia sobie przez Sprzedawcę możliwości wykazania faktu i chwili zapisu do newslettera.
 5. Zasady postępowania z plikami cookies oraz polityka prywatności zostały opisane i są dostępne  pod adresem: https://klub.slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10

Prawa autorskie

 1. Treści cyfrowe tworzące zawartość Platformy korzystają z ochrony prawa autorskiego, a ich dalsze rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 2. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania Kupującemu dostępu do zawartości Platformy, jeżeli poweźmie wiarygodną wiadomość, że Kupujący dopuszcza się naruszania prawa autorskich do treści cyfrowych, które przysługują Sprzedawcy.

§ 11

Reklamacje i dochodzenie roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje związane z Platformą i dostarczonymi Kupującemu treściami cyfrowymi, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dorota.swidnik@interia.pl.
 2. W reklamacji Kupujący powinien podać dane pozwalające go zidentyfikować jako użytkownika Platformy, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać na swoje żądania związane z reklamacją. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Sprzedawca wyraża zgodę na rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Platformy na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.
 6. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen widocznych na stronach Platformy bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Kupujący, którzy posiadają konto użytkownika w ramach Platformy o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta.
 5. Wszelkie spory związane z Platformą oraz umowami zawieranymi za pośrednictwem Platformy będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.01.2021 roku.