Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Słodkie fajne ale dietetyczne

Data publikacji regulaminu: 08.01.2021

 • 1. Wstęp
 1. Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem Sklep internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/sklep realizuje Dorota Świdnik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą STREFA ZDROWIA GABINET DIETETYCZNY DOROTA ŚWIDNIK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) posługujący się numerem NIP 712-29-78-503.
 2. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail Dorota.swidnik@interia.pl
 3. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • 2. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Produkt – dostępna w Sklepie treść cyfrowa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między kupującym a Sprzedawcą.
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
  www.slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/sklep
 6. Sprzedawca – Dorota Świdnik właściciel bloga: Słodkie fajne ale dietetyczne, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą STREFA ZDROWIA GABINET DIETETYCZNY DOROTA ŚWIDNIK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) posługujący się numerem NIP 712-29-78-503.
 7. Blog – blog dostępny pod adresem: http://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • 3. Postanowienia wprowadzające
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych.
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą tym samym określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 6. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  – dostęp do Internetu,
  – standardowy system operacyjny,
  – aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  – standardowa przeglądarka internetowa.
 7. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 • 4. Składanie zamówienia
 1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  – wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, następnie z pozycji koszyka kliknąć przycisk „Przejdź do Kasy”
  – podać dane Kupującego: imię, nazwisko oraz adres
  – podać adres email, na który odbędzie się wysyłka Produktu
  – wybrać sposób płatności za zamówienie spośród: Przelewy 24, PayPal, Przelew bankowy.
  – zapoznać się z regulaminem Sklepu i zaakceptować jego postanowienia
  – Kupujący akceptuje postanowienia tylko, jeśli rzeczywiście się na nie zgadza, ale brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia,
  – wyrazić ewentualne zgody marketingowe – wyrażenie zgód marketingowych jest dobrowolne, ale zamówienie nie może zostać złożone bez wyrażenia tychże zgód,
  – następnie kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
  – po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line i dokonuje płatności wybraną przez siebie metodą.
  -po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący otrzyma zakupiony przez siebie produkt na wskazany adres email
 2. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.
 • 5. Formy dostawy i płatności
 1. Płatność re­ali­zo­wana może być za po­śred­nic­twem ser­wisu:
 • Przelewy24, któ­rego wła­ści­cie­lem i ope­ra­to­rem jest PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068,
  Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł. Regulamin operatora jest dostępny przy wyborze operatora jako formy płatności.
 • PayPal – Po wybraniu opcji PayPal Kupujący zostanie przekierowany na strony internetowe www.paypal.com, gdzie będzie mógł opłacić zamówienie. Regulamin świadczenia usług PayPal jest dostępny na stronie www.paypal.com.
 • Przelew gotówkowy – Przelew on-line z banku internetowego na numer konta Sprzedawcy: 39 1050 1953 1000 0091 4646 4798
 1. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między kupującym a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez kupującego Produktu.
 2. Poprzez skuteczne dokonanie płatności uważa się zaksięgowanie środków na koncie Bankowym Srzedawcy za wybrany przez kupującego produkt.
 3. Zakupione produkty mają charakter wirtualny i nie podlegają tradycyjnej dostawie. Wysyłka ma charakter elektroniczny (za pośrednictwem podanego przez Kupującego adresu email).
 • 6. Realizacja zamówienia
 1. Realizacja zamówień polega na przesłaniu Kupującemu produktu elektronicznego na podany w zamówieniu adres e-mail.
 2. Produkt zostaje wysłany do Kupującego na wskazany adres e-mail, dopiero w chwili zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.
 3. Brak uiszczenia opłaty za produkt w ciągu 14 dni od zamówienia skutkuje odstąpieniem od umowy.
 • 7. Prawa autorskie
 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mają charakter utworu i podlegają ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231).
 2. W ramach zakupionych Produktów Kupujący nie nabywa majątkowych praw autorskich do Produktów. Kupujący jest jedynie upoważniony do wykorzystania Produktów we własnym zakresie. W związku z powyższym zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości jak poszczególnych elementów Produktów,
 • udostępnianie i prezentowanie Produktów osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji z lekarzem
 • publikowanie w jakikolwiek sposób i niezależnie od formy publikacji całości Produktu lub jego części,
 • kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek Kupującego.
 1. Kupujący zobowiązuje się dołożyć należytych starań by treści zawarte w Produktach nie zostały ujawnione osobom niepowołanym.
 • 8. Odstąpienie od umowy
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
  2. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów, Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy, rezygnacji z zamówienia lub wymiany produktu na inny po dokonaniu płatności za produkt.
  3. Klient przed zakupem produktu powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza go odtwarzać, obsługuje format w jakim jest on zapisany.
  4. W przypadku wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem, w toku zamawiania Treści Cyfrowej, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz przed upływem 14-sto dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od umowy, Klientowi, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
 • 9.  Odpowiedzialność za wady
 1. Udostępnione przez Sprzedawcę Produkty nie zostały poprzedzone wywiadem żywieniowym z kupującym oraz nie są dostosowane do aktualnych wyników badań Kupującego.
 2. Produkty dostępne w Sklepie nie są przeznaczone dla wszystkich grup populacyjnych w szczególności dzieci i młodzieży, sportowców trenujących wyczynowo, kobiet ciężarnych i karmiących, osób z chorobami przewlekłymi tak  jak cukrzyca i inne (chyba ze specyfikacja produktu dopuszcza jego stosowanie).
 3. Każdorazowo przed rozpoczęciem stosowania Produktu (tj. planu żywieniowego) należy skonsultować się, indywidualnie z lekarzem lub dietetykiem, który oceni ryzyko i możliwość stosowania danego Produktu przez konkretnego Kupującego.
 4. Sprzedawca nie daje gwarancji, ze stosowanie produktu przyniesie zamierzony rezultat czy tez nie spowoduje wystąpienia skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych kupujący powinien zaprzestać dalszego stosowania produktu i skonsultować się z lekarzem lub jeśli zaistnieje taka potrzeba z dietetykiem.
 5. Sprzedawca informuje, że efekty stosowania Produktu mogą się różnić u każdego z Kupujących.
 6. Sprzedawca nie kontroluje stanu zdrowia Kupującego na etapie stosowania Produktu. Kupujący zobowiązany jest do konsultacji z lekarzem i powinien poddawać się badaniom lekarskim w trosce o swój stan zdrowia. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 8. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  – żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  – żądać usunięcia wady,
  – złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 9. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 10. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: Dorota.swidnik@interia.pl, oraz powinna zawierać dane Kupującego umożliwiające jego identyfikację. Wiadomość elektroniczna powinna być zatytułowana słowem: Reklamacja.
 11. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 12. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 • 10. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • 11. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.